Uuden kartan hankinta

Kartan hankinnan vaiheet


Seuran tilaamista kartoitustöistä päätetään aina johtokunnassa. Karttatyöt voivat olla:


Ensikartoitusta

Kun maastosta ei ole aiempaa suunnistuskarttaa tai jos aiemmin kartoitetusta maastosta tehdään uusi kartta kokonaan uudestaan uutta pohja-aineistoa käyttäen, on kyse ensikartoituksesta.

Uusintakartoitusta

Kun kartoitus tehdään käyttäen aiempaa suunnistuskarttaa pohja-aineistona, on kyse uusintakartoituksesta.

Ajantasaistusta

Kun aiempaa karttaa päivitetään maaston muutosten osalta ja tehdään yksittäisiä tarkistuksia, täydennyksiä ja muutoksia, on kyse ajantasaistuksesta.

Kartoitustarpeet määritellään kartoitussuunnitelmassa. Ehdotuksia kartoituskohteista voi esittää karttavastaavalle.


Kartan hankinnan tiekartta

Kartan hankinta edellyttää valmistelua, johon kuuluu myös karttatyön rahoituksen järjestäminen. Tästä syystä suurempia karttahankkeita pyritään valmistelemaan 2 - 3 vuoden aikajänteellä. Keskeisten yhteistyökumppanien kanssa luodaan kolmivuotista karttastrategiaa, jota päivitetään vuosittain. 


Hankintapäätös

 • Periaatepäätöksen uuden kartan tilaamisesta tekee johtokunta
 • Johtokunta antaa perusteet hankinnan valmistelulle. Näihin kuuluvat:
  • Karkea aluerajaus
  • Karttatyyppi
  • Ensikäyttötapahtuma tai kartan luovutuspäivä
  • Valmistelusta vastaa karttavastaava tai nimetty työryhmä

Valmistelu

 • määritellään kartoitettava alue
 • määritellään mittakaava, käyräväli...
 • nimetään tuleva kartta ja tehdään SSL:n lupamenettely sekä karttavaraus
 • haetaan kartoitukseen tarvittavat maastonkäyttöluvat
 • valmistellaan tarjouskilpailu
 • määritellään kartan arvo ja tehdään kustannusarvio

Tarjouskilpailu

 • lähetetään tarjouspyynnöt tai avataan tarjouskilpailu
 • pisteytetään tulleet tarjoukset ja arkistoidaan ne
 • valmistellaan tekijävaihtoehdot
 • esitellään vaihtoehdot johtokunnalle, joka päättää sopimusneuvotteuista

Sopimus

 • esitäytetään sopimuslomake
 • sovitaan yksityiskohdista tekijän kanssa
 • allekirjoitetaan sopimus

Työn vastaanottaminen

 • karttavastaava tai nimetty henkilö vastaanottaa kartan
 • tarkistetaan kartan ulkoasu ja käytetty symbolitiedosto
 • tarkistetaan kartan georeferenssi
 • tehdään maastokatselmus, jossa todetaan käytettävyys ja kuvausohjeen mukaisuus
 • ilmoitetaan tekijälle mahdollisista putteista
  • sovitaan virheiden korjaamisesta

Arkistointi

 • uusi kartta rekisteröidään
 • tallennetaan karttapankkiin
 • julkaistaan sopimuksen mukaisesti